ตรวจเลือกฯ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ตรวจเลือกฯ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

 ตรวจเลือกฯ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

 ตรวจเลือกฯ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

 ตรวจเลือกฯ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

 ตรวจเลือกฯ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

  หนังสือราชการ วิทยุราชการทหาร คณะที่ ๓ กรุงเทพมหานคร...กรุณาตรวจสอบทุกวัน..ครับ